Inspired by energy

Oferta usług dedykowana systemom zasilania rezerwowego

Specjalizujemy się w usługach dedykowanych systemom zasilania rezerwowego. Stały kontakt z najnowszymi światowymi technologiami diagnostycznymi, rzeczywistością eksploatacyjną oraz wiodącymi instytutami naukowymi pozwala nam przygotować optymalną ofertę usługową dla potrzeb najbardziej wymagających klientów.

Oferujemy usługi techniczne na obiektach nowobudowanych, eksploatowanych i remontowanych w zakresie do 1 kV napięcia stałego lub przemiennego. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą oraz zakresem usług jak również informacjami odnośnie środków realizacji.

Oferta

Oferujemy usługi techniczne na obiektach nowobudowanych, eksploatowanych i remontowanych w zakresie do 1 kV napięcia stałego lub przemiennego:

 • projektowanie i uzgodnienia dokumentacji technicznej w zakresie doboru, dostaw, montażu i uruchomienia urządzeń zasilających ( w tym także rozwiązań hybrydowych: panele solarne, turbiny wiatrowe), klimatycznych, wentylacyjnych,  rozdzielnic AC i DC, systemów zdalnego nadzoru i instalacji elektrycznych,
 • wykonawstwo kablowych instalacji elektrycznych,
 • pomiary elektryczne zainstalowanych urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • demontaż urządzeń, relokacje urządzeń z obiektu na obiekt,
 • utylizacje urządzeń,
 • przeglądy techniczne urządzeń.

Na wykonane prace i użyte materiały oferujemy wieloletnią gwarancję.

Projekty serwerowni

Projekty serwerowni czy też projekty data center należą do zadań, w realizacji których wyspecjalizowała się nasza firma. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z najistotniejszymi informacjami. Pozwoli to nie tylko zrozumieć, ale także wdrożyć projekt odpowiednio dopasowany do potrzeb.

Podobnie jak w przypadku każdej innej budowy, także budowa serwerowni podlega odpowiedni aktom ustawodawczym i wykonawczym. Każdy projekt powinien być odpowiednio przygotowany i wdrażany zarówno od strony prawnej oraz technologicznej. Inwestycje wymagające pozwolenia na budowę wymagają sporządzenie projektu budowlanego, w którym inwestor określa zamierzenia oraz plany. Wszystko musi być zgodne zarówno z przepisami prawa budowlanego jak i przepisami obowiązującymi lokalnie, w tym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Budowa serwerowni bądź centrum danych także podlega odpowiednim przepisom. Bezpieczeństwo i pewność pracy – nasi pracownicy służą pomocą również na tym etapie realizacji.

Projekty data center to kilka etapów. Ze względu na znaczny zakres prac oraz szereg stosowanych rozwiązań technologicznych, jakie są wymagane do realizacji budowy serwerowni, projekt budowlany określa jedynie istotne elementy rozwiązań. Szczegółowy zakres prac, planowanie instalacji z odpowiednim opisem, wymogi technologiczne, użyte materiały czy zastosowane urządzenia – to już zadania naszej firmy, która przedstawi szczegółowy projekt wykonawczy. W każdym przypadku projekt zawsze będzie opracowywany zgodnie ze stanem faktycznym i z założeniami zleceniodawcy.

Przed przystąpieniem do etapu przygotowania projektu budowlanego czy niezbędnych modernizacji, które są niezbędne do realizacji budowy serwerowni centrum baz danych, należy wykonać analizę potrzeb przyszłego użytkownika. Pozwoli to na sporządzenie odpowiedniej koncepcji, która zmieni się w szczegółowy projekt.

Pierwszym etapem będzie przeprowadzenie inwentaryzacji obecnych zasobów i stanu infrastruktury (dotyczy to zwłaszcza modernizacji). Dzięki temu będzie można określić, jakie elementy będą wykorzystane w przyszłym projekcie. Wejdą one w skład przyszłej serwerowni. Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury IT pozwala również obniżyć koszty.

Projekty data center są także ściśle powiązane z potrzebami użytkowników. Dlatego konieczny jest tzw. audyt potrzeb. Pozwala to w oparciu o istniejące rozwiązania i możliwą do wykorzystania infrastrukturę stworzenia optymalnego środowiska pracy. Podczas audytu potrzeb nasi pracownicy analizują nie tylko krótkoterminowe zapotrzebowania, ale także biorą pod uwagę rozwój w długofalowej perspektywie.

Projekty serwerowni muszą także bazować na możliwościach technicznych budynku oraz dostępnej infrastrukturze. Wiele także zależy od zasobności środków i rodzaju finansowania. W sytuacji, gdy inwestycja wykonywana jest ze środków publicznych, należy wykonać koncepcję, która będzie zgodna z ogłoszonym przetargiem publicznym.

Projekty serwerowni kończą się sporządzeniem kosztorysów inwestorskich oraz rozmiarem wykonywanych prac. Szczegółowe opisanie każdego z etapów pozwala inwestorowi na pogłębienie lub zdobycie wiedzy. Dzięki temu projekt i wcześniejsza koncepcja będą jeszcze lepiej dopasowane do potrzeb.

Podsumowując. Proces przygotowania do budowy serwerowni czy data center można podzielić na kilka etapów. Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury informatycznej, audyt potrzeb, opracowanie koncepcji, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz sporządzenie kosztorysów inwestorskich.

Zakres działalności

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem naszych usług, który obejmuje:
 • Dostarczanie urządzeń do miejsca przeznaczenia – w tym także do lokalizacji uchodzących za trudno dostępne np. dachy, strychy budynków, ostatnie kondygnacje budynków, górskie szczyty, piwnice. Dostarczamy urządzenia na terenie Polski, do miejsca instalacji na oznaczoną godzinę 24h/24h, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
 • Instalowanie nowych lub używanych (pochodzących z relokacji) urządzeń DC, AC,  a w szczególności:
  • Systemów zasilających  napięciem gwarantowanym 48V DC
  • UPS, systemów inwertorowych, rozdzielnic AC i DC wolnostojących i naściennych,
  • Hybrydowych systemów zasilających – paneli solarnych, turbin wiatrowych,
  • Baterii akumulatorów,
  • Klimatyzatorów, urządzeń wentylacyjnych prod. TELZAS (Free-Colling),
  • Agregatów prądotwórczych,
  • Systemów zdalnego nadzoru  nad pracą urządzeń,
  • Montaż wzmocnień odciążających stropy pod urządzeniami o dużej masie,
  • Montaż innych konstrukcji mechanicznych wymaganych ze względu na specyfikę instalowanych urządzeń.
  • j. Budowa i pomiary uziomów
 • Dobór elementów i wykonanie projektów instalacji dla w/w urządzeń.  Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 • Przeglądy i konserwacje okresowe w/w urządzeń.
 • Demontaże   i utylizacje w/w urządzeń.
 • Modernizacje tablic rozdzielczych AC/DC.
 • Transport zdemontowanych urządzeń.
 • Wymiana urządzeń zasilających z podtrzymaniem ciągłości zasilania urządzeń odbiorczych.
 • Ocena stanu baterii akumulatorów, w tym:
  • rozładowania kontrolne za pomocą rezystorów rozładowczych (w tym także na obiektach u klienta);
  • pomiary rezystancji monobloków;
  • pomiary konduktancji monobloków;
  • czyszczenie i oznakowywanie monobloków
 • Rewitalizacja baterii – zestawianie baterii ze sprawnych monobloków  (po procesie oceny stanu monobloków dostarczonych do procesu wg. Pkt 9). Integralną częścią obsługi baterii akumulatorów jest ich konserwacja (doładowanie, rozładowanie kontrolne, ładowanie) zgodna z wytycznymi producenta.
 • Prowadzenie dedykowanych magazynów akumulatorów z pełną techniczną opieką nad akumulatorami.
 • Prace adaptacyjne (budowlano-elektryczne) obiektów do instalacji urządzeń wentylacyjnych (również w nietypowych obiektach)
  • Wykonywanie otworów w ścianach betonowych;
  • Wykonywanie otworów w ścianach blaszanych;
  • Docieplanie elementów budynków;
  • Adaptacja otworów okiennych;
  • Przyciemnianie szyb;
  • Wykonywanie ognioodpornych przepustów kablowych przez stropy i ściany.
 • Naprawy urządzeń własnych. Naprawy są wykonywane w siedzibie firmy, przez pracowników z wieloletnim stażem pracy w zakresie uruchamiania, testowania i napraw urządzeń.
 • Naprawy urządzeń zasilających innych producentów w tym:
  • Prostowników;
  • Sterowników;
  • Naprawy Agregatów, UPS’ów;
  • Naprawy klimatyzatorów.
 • Pomiary elektryczne
  • Pomiar rezystancji izolacji wykonywanych instalacji elektrycznych;
  • Pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu;
  • Pomiar impedancji pętli zwarcia;
  • Pomiar rezystancji wewnętrznej baterii;
  • Pomiar konduktancji baterii;
  • Pomiar napięć i prądów;
  • Pomiar parametrów wyłączników różnicowo-prądowych;
  • Pomiary elektryczne instalacji (wg protokołów pomiarowych wymaganych przez klienta lub przepisami prawa).
 • Usługi związane z Systemami Zdalnego Nadzoru
  • Projektowanie systemów zdalnego  nadzoru;
  • Zastosowanie rozwiązania TELZAS m-serwis  – do monitoringu urządzeń i oceny kondycji baterii akumulatorów;
  • Instalowanie systemów nadzoru agregatów (SNA);
  • Instalowanie systemu nadzoru ogniw bateryjnych (SNB);
  • Instalowanie systemów do pomiarów sprawności energetycznej systemów zasilania;
  • Rozbudowy i integrowanie posiadanych przez Klienta systemów zdalnego nadzoru.
 • Usługi związane z Doradztwem (w zakresie systemów zasilania, klimatyzacji, wentylacji, systemów nadzoru) a w tym:
  • Analiza potrzeb Klienta;
  • Dobór odpowiednich rozwiązań;
  • Projektowanie rozwiązań pod potrzeby Klienta.
 • Usługi związane ze Szkoleniami
  • Szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń zasilających marki TELZAS
  • Szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń wentylacyjnych marki TELZAS
  • Szkolenia w zakresie obsługi Centrum Nadzoru
 • Usługi związane z Magazynowaniem
  • Organizowanie magazynów pod dedykowane potrzeby klienta;
  • Udostępnianie przestrzeni magazynowych w TELZAS dla czasowego przechowywania własności klienta – w szczególności dla magazynowania baterii akumulatorów, magazynowanie sprzętu elektronicznego (np. zdemontowanego sprzętu oczekującego na wyjazd do magazynów klienta lun do nowej lokalizacji);
  • Prezentacja klientowi za pośrednictwem odpowiedniej witryny internetowej stanów magazynowych i kondycji urządzeń w aplikacji mserwis
 • Usługi związane z nadzorem nad infrastrukturą techniczną
  • Monitorowanie stanu pracy urządzeń zasilających (Nadzór GSM, TCP IP,)
  • Nadzór nad bateriami poprzez SNOB (system nadzoru ogniw bateryjnych);
  • Monitorowanie pracy agregatów i UPS;
  • Monitorowanie i  zarządzanie pracami na obiektach klienta.

Ludzie i środki

Nasz zakres usług realizowany jest poprzez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Serwisu i wybranych podwykonawców, których z TELZAS wiąże wieloletnia współpraca. Pracownicy serwisu to technicy i inżynierowie serwisu, posiadający wieloletni staż zawodowy.

Posiadane przez pracowników Serwisu uprawnienia to:

 • Świadectwa Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  o napięciu do 1 kV na stanowisku eksploatacji i dozoru.
 • Świadectwa kwalifikacji w zakresie napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz dokonujących obrotu tymi substancjami.
 • Certyfikaty bezpieczeństwa dopuszczające do wykonywania prac na obiektach  z klauzulą poufności.

Do realizacji zadań posiadamy odpowiednie środki:

 • Własne samochody serwisowe
 • Samochody transportowe podwykonawców wyposażone w wózki transportowe, wciągarki, liny.
 • Poniżej wybrane przyrządy kontrolno-pomiarowe, narzędzia instalatorskie;
  • Narzędzia izolowane 1000V zgodne z IEC 60900:2004
 • Narzędzia instalatorskie
  • Elektronarzędzia
  • Narzędzia do zaciskania końcówek kablowych
  • Narzędzia do wciskania kabli
 • Przyrządy pomiarowe
  • Multimetry
  • Mierniki cęgowe
  • Testery baterii
  • Oscyloskopy I oscylografy
  • Analizatory sieci elektrycznej
  • Przyrządy pomiarowe do badania rezystancji izolacji
  • Przyrządy do badania wytrzymałości elektrycznej izolacji
  • Opornice rozładowcze o płynnej regulacji prądu rozładowania
 • Wyposażenie w sprzęt do pracy na wysokościach w tym również do  transportu pionowego i poziomego urządzeń;
 • Posiadamy powierzchnie magazynowe własne i wynajęte do realizacji czasowego przechowywania zdemontowanych urządzeń klienta.

Nasi podwykonawcy to także wykwalifikowana  kadra, posiadająca stosowne do zakresu prac uprawnienia i doświadczenia, także  w zakresie wspólnych realizacji z TELZAS.

Na terenie całej Polski posiadamy 16 Autoryzowanych Punktów Serwisowych oraz kilkadziesiąt (60) firm podwykonawczych świadczących usługi w w/w zakresach na rzecz TELZAS. Doświadczenie przy współpracy z podwykonawcami, pozwala nam na realizowanie prac na kilkudziesięciu obiektach jednocześnie, dzięki czemu w krótkim czasie realizujemy nawet bardzo duże projekty.

Lokalizacja oraz ilość podwykonawców umożliwia nam osiąganie krótkich czasów reakcji na zgłoszone usterki w obiektach klienta często rozproszonych na terenie całego kraju.

Naprawy urządzeń dostarczonych do TELZAS  wykonuje grupa techników elektroników, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie uruchamiania, testowania i naprawiania urządzeń elektronicznych produkcji TELZAS. Doświadczenie to procentuje także możliwością oferowania usług naprawczych urządzeń obcych. Do dyspozycji tego zespołu także są przyrządy pomiarowe i narzędzia wiodących marek.

Testowanie i badanie produktów

TELZAS to firma, w której innowacyjne pomysły zmieniają się w rynkowe produkty. Z racji głównego profilu działalności jako jednego z wiodących producentów sprzętu zasilającego oraz systemów chłodzenia i wentylacji, nasze laboratorium zostało wyposażone w wysokiej klasy komorę klimatyczną. Umożliwia ona badanie wpływu zróżnicowanych warunków środowiskowych na testowane obiekty.

Komora klimatyczna znajduje się w fabryce Telzas w Szczecinku – województwo Zachodniopomorskie.

Dzięki możliwości szybkiej modyfikacji nastaw zadanych parametrów komory termicznej można sprawdzić wpływ parametrów tj. temperatura i wilgotność na funkcjonowanie badanych urządzeń w celu poprawy ich konstrukcji oraz efektywności energetycznej w warunkach rzeczywistych.

Oferta badań klimatycznych

Laboratorium TELZAS oferuje usługi badań termicznych, gdy wymagane jest sprawdzenie zachowania materiałów lub urządzeń w warunkach określonej temperatury i wilgotności powietrza. Precyzyjny i łatwy w obsłudze system kontroli temperatury oraz wilgotności zapewnia optymalne warunki do badań środowiskowych urządzeń, materiałów czy powłok.

Program badań w komorze klimatycznej umożliwia:

 • badanie odporności na działanie warunków klimatycznych urządzeń w trakcie ich pracy z obciążeniem lub bez, przechowywania i magazynowania,
 • wytwarzanie warunków klimatycznych zgodnie z zadanymi przebiegami czasowymi lub cyklami programowymi,
 • przygotowanie raportów z testów,
 • rekomendacje do poprawy efektywności energetycznej systemów klimatycznych.

Komora klimatyczna posiada następujące parametry:

 • Wymiary wewnętrzne netto (S×W×G) 2,85 × 2,8 × 2,2m
 • Pojemność całkowita 23m3.
 • Wymiary drzwi (S×W) 2,5 × 3m
 • Okno inspekcyjne: 0,5 × 0,5m
 • Regulacja temperatury: od -40 do +80 °C
 • Regulacja wilgotności: od 10% do 95% Rh
 • Obciążenie podłogi do 10000 N/m2.
 • Kontroler z panelem dotykowym, porty LAN, odczyt w czasie rzeczywistym, alarmy
 • Sterownik PLC z dedykowanym oprogramowaniem i zadawaniem zdefiniowanych programów
Przy badaniach wykorzystujemy nowoczesną kamerę termowizyjną Fluke Ti400.